ÁSzF


 1. Játékaink a Budapesti Műszaki Egyetem biztonságtechnikai szabványának megfelelnek. Érvényes vizsgával rendelkeznek.
 2. A játékokat vizsgázott személyzet üzemelteti, a játékokat más nem kezelheti.
 3. A szolgáltatás átlagos /üzemeltetési/ ideje: 8 óra/ nap vagy megállapodás szerint.
 4. A megrendelő elfogadja, hogy a teljesítés időjárástól függetlenül, azaz rosszidő esetén is köteles a szolgáltatást is megfizetni.
 5. A megrendelő, a megrendeléstől a rendezvény előtt 10 nappal korábban jogosult elállni.
 6. Amennyiben a szerződő felek a megállapodást a fellépést megelőző 10 napon belül bontják fel, úgy a vétkes fél részéről a megállapított tiszteletdíj 50%-a fizetendő kártérítésként a vétlen fél részére.
 7. A szerződés pontjait, az ajánlat elemeit Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják, írásban.
 8. A szolgáltató vállalja, hogy a fent meghatározott időre és helyre szállítja, összeszereli, üzemelteti, majd a rendezvény végén szétszereli és elszállítja a játékokat.
 9. A nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges balesetekért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
 10. A játékokat mindenki saját felelősségére használhatja.
 11. A játékokon történő bármilyen sérülést, rongálást a megrendelő köteles a szolgáltató cégnek az adott időpontban, készpénzben megfizetni.
 12. A bérbeadó vállalja, hogy legkésőbb a bérlet megkezdésének időpontjáig a bérlet tárgyát a helyszínre szállítja, összeszereli és azt a vonatkozó jogszabályok által előírt biztonságos üzemeltetési körülmények között üzembe helyezi, majd a szerződés lejártát követően szétszereli és elszállítja. A bérlő vállalja, hogy az üzemeltetés helyszínét, a dolog helyszínre szállítását megelőzően, illetve később azzal egyidejűleg üzemeltetésre alkalmas állapotba biztosítja és a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, illetve az üzemeltetés megfelelő körülményeiről, valamint a dolog őrzés védelméről maga gondoskodik. Bérlő az ennek elmulasztása esetén bekövetkező károkért felelősséggel tartozik.
 13. A felek megállapítják, hogy a bérlet időtartama alatt, a bérlő köteles gondoskodni a dolog állagának megóvásáról, valamint annak őrzés ?védelméről, az ebből eredő károkért pedig feltétlen felelősséggel tartozik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek Ptk. Megbízásra vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.
 14. A felek a megállapodás aláírásával kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen megállapodás, továbbá azzal összefüggésben a másik félről, annak üzleti partnereiről tudomásukra jutott minden adat információ, üzleti titkot képez, annak tartalmát egyik fél sem jogosult a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személlyel közölni, vagy más módon nyilvánosságra hozni.
 15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket egymás között esetlegesen békés úton, tárgyalások keretein belül rendezik. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, úgy kikötik a Siófok városi Bíróság illetékességét. jelen szerződés összes pontját, melyet az alulírott felek közös elolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag írtak alá.